Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

OAXACA ΜΕXΙΚΟ: Κρατική τρομοκρατία και εκπαίδευση: ένας νέος κερδοσκοπικός τομέας στο χρηματιστήριο (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Δημοσιογραφική ανταπόκριση από την Oaxaca στο Μεξικό: Όπου ο ΟΟΣΑ με την Κυβέρνηση σκοτώνουν δασκάλους: http://avispa.org/2016/06/24/state-terrorism-and-education-the-new-speculative-sector-in-the-stock-market/
Των Renata Bessi και Santiago Navarro F.
Φωτογραφίες : Xiaj Nikte and Niña Salvaje
Βίντεο : SubVersiones, Jarana Films, El Enemigo Común,
Desde las Nubes and Avispa Midia
Μετάφραση στα Αγγλικά: El Enemigo Común
Μετάφραση στα Ελληνικά: Πέτρος Νομικός

Κρατική τρομοκρατία και εκπαίδευση: ένας νέος κερδοσκοπικός τομέας στο χρηματιστήριο

Δημοσιογραφική ανταπόκριση από την Oaxaca στο Μεξικό: Όπου ο ΟΟΣΑ με την Κυβέρνηση σκοτώνουν δασκάλους: http://avispa.org/2016/06/24/state-terrorism-and-education-the-new-speculative-sector-in-the-stock-market/
1
22 Ιουνίου 2016
Των Renata Bessi και Santiago Navarro F.
Φωτογραφίες : Xiaj Nikte and Niña Salvaje
Βίντεο : SubVersiones, Jarana Films, El Enemigo Común,
Desde las Nubes and Avispa Midia
Μετάφραση στα Αγγλικά: El Enemigo Común
Μετάφραση στα Ελληνικά: Πέτρος Νομικός
Οι λόγοι για τους οποίους η μεξικανική κυβέρνηση θέλει να επιβάλει την Εκπαιδευτική Μεταρρύθ­μιση, ακόμη και αν χρειάζεται να σκοτώσει ανθρώπους, όπως και έγινε με τη σφαγή στο Nochixtlán από κατασταλτικές κρατικές δυνάμεις, στις 19 Ιουνίου, έχουν τις ρίζες τους σε οικονομικούς στόχους που υπαγορεύονται από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η μεταρρύθμιση, που προτάθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μέσα από τη «Συμφωνία ΟΟΣΑ-Μεξικού για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα σχολεία του Μεξι­κού», στοχεύει να προλειάνει το έδαφος για να μετατρέψει την εκπαίδευση από υπευθυνότητα του κράτους σε ζήτημα που θα επιλυθεί στη σφαίρα της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
Μια από τις ενέργειες του κράτους που συνοδεύουν την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση είναι η έκδο­ση ομολόγων στην κερδοσκοπική αγορά. Ένα χρόνο και κάτι από την έγκριση της μεταρρύθμισης, το Δεκέμβριο του 2015, εκδόθηκαν τα πρώτα εκπαιδευτικά ομόλογα ή αλλιώς «Πιστοποιητικά Εθνικής Σχολικής Υποδομής» (CIEN) από το Χρηματιστήριο Αξιών του Μεξικού, τα οποία επενδυ­τές, όπως η BBVA Bancomer και η Merrill Lynch, αγόρασαν για 8.581 εκατομμύρια πέσος.
Όταν μια εταιρεία ή κράτος εκδίδει ομόλογα, δανείζεται χρήματα από τους επενδυτές που τα αγο­ράζουν ενώ ο εκδότης –στην περίπτωσή μας το μεξικάνικο κράτος– αναλαμβάνει σε αντάλλαγμα την υποχρέωση να καταβάλλει τους τόκους σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. Οι πληρωμές εδώ θα γίνονται κάθε έξι μήνες από τα ομόσπονδα κράτη και τους κατοίκους τους.
Με τα εκπαιδευτικά ομόλογα, το κράτος σκοπεύει να προσελκύσει επενδυτές στον τομέα αυτό και, σε μια πρώτη φάση, στοχεύει στην ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών και την προώθηση της ανάπτυξης νέων σχολείων και βασικών υπηρεσιών. Δηλαδή, το κράτος έχει μετατρέψει τα ομόλογα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κοινών μετοχών για την προσέλκυση επενδυτών στον τομέα αυτό που, από την ίδρυσή του, θεωρείται ως άλλη μια εταιρεία που θα πρέπει να αποφέρει κέρδη για τους με­τόχους της.
Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση είναι μέρος των Προγραμμάτων Διαρθρωτικής Προσαρμογής (SAP), που υπαγορεύονται από την Παγκόσμια Τράπεζα (WB), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (BID). Συνολικά, 11 διαρθρωτικές μεταρρυθμί­σεις έχουν ήδη εγκριθεί: στην εργασία, στα δημοσιονομικά, στην εκπαίδευση, στην πίστη, στην ενέργεια, η μεταρρύθμιση για τη διαφάνεια, η πολιτική και εκλογική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμι­ση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μεταδόσεων, ο νέος νόμος προστασίας κατά δικαστική πα­ραγγελία, ο ποινικός κώδικας, και η μεταρρύθμιση για τον οικονομικό ανταγωνισμό. Είκοσι δύο ακόμα μεταρρυθμίσεις περιμένουν την έγκριση.
Σύμφωνα με τον Joseph Stiglitz, βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά και πρώην αντιπρόεδρο της Πα­γκόσμιας Τράπεζας, τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής έχουν τέσσερα στάδια: την ιδιω­τικοποίηση, οπότε η κυβέρνηση πωλεί εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς σε ιδιώτες επενδυτές˙ την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, οπότε οι έλεγχοι για την είσοδο και την έξοδο του χρήματος στη χώρα μειώνονται – με στόχο την προσέλκυση επενδυτών – και τα επιτόκια αυ­ξάνουν˙ την εισαγωγή αγοραίων τιμών, οπότε η κυβέρνηση επιτρέπει στις τιμές των βασικών τρο­φίμων, του νερού και της ενέργειας να αυξηθούν˙ και τέλος την απελευθέρωση του εμπορίου, το οποίο σημαίνει άρση των φραγμών για τα ξένα προϊόντα (φόροι και δασμοί) οι οποίοι προστάτευαν τους τοπικούς παραγωγούς και βιομηχανίες.
Αν το κίνημα των εκπαιδευτικών καταφέρνει σε εθνικό επίπεδο να ανατρέψει την εκπαιδευτική με­ταρρύθμιση, θα ανοίξει ο δρόμος για να ανατραπούν όλες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς της χώρας, όπως ο τομέας της ενέργειας. Αυτή είναι η εκτίμηση των εκπαιδευτικών. Αυτός είναι ακριβώς και ο φόβος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση παραμένει κλειστή στο διάλογο, διότι έχει ήδη υπογράψει όλες τις διεθνείς συμφωνίες.
Συνεχίζεται εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου