Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Αποκλείουν από θέσεις διευθυντών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ τους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ1 - Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕΘΕΜΑ: «Αποκλεισμός από θέσεις ευθύνης εκπ/κών μονάδων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΣΕΚ κ.λ.π.) των εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ1 Ν.1566/85»

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6/16
ΑΘΗΝΑ 15-6-2016
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Την με αριθ. Πρωτ.46742/07-06-2016/08-06-2016 Προκήρυξη-Πρόσκληση (Ανακοινοποίηση στο Ορθο), Διοικητή ΟΑΕΔ.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 1566/85
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 118 Ν. 43287/2016
4. Την από 10-62016 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ εκπαιδευτικού ΟΑΕΔ-κλάδου ΤΕ1
5. Το με αριθ. Πρωτ. 107/11-5-2015 Συλλόγου Εκπ/κών ΟΑΕΔ ΚρήτηςΜε το Ν. 4387/2016 – συνταξιοδοτικό – θεσπίστηκε διάταξη (ύστερα από εισήγηση του ΟΑΕΔ) παρ. 3 του άρθρου 118, που τροποποιεί το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 με την όποια οι εμπνευστές της «επίδικης» διάταξης, ερμήνευσαν εκ..
του πονηρού (παγιδεύοντας την πολιτική ηγεσία) την εξουσιοδότηση του άρθρου 72 Ν. 3996/2011, που αφορά τις προϋποθέσεις επιλογής στελεχών των  ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, όπου κατ’ αναλογία καταλαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 πτυχιούχοι ΠΑΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ.


Η τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 3996/2011, όπως αναφέρουμε ως άνω εκτός των άλλων διατυπώνεται στην νέα παρ. 10 ότι: «Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει για τη διεύθυνση της εκπαιδευτικής μονάδας για την οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ με την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται όσον αφορά την επιλογή από εκπαιδευτικούς ΠΕ». Με τη διαφορά ότι η με τη συγκεκριμένη διατύπωση αποκλείονται  εντέχνως από όλες τις θέσεις οι ΤΕ1 και η ερμηνευτική εκδοχή έρχεται επίσης σε ευθεία αντίθεση με την εκ της δημοκρατικής αρχής απορρέουσα αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου  κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας (άρθρο 1 παρ. 1 Συντ., ΣτΕ 2434/52 και έκτοτε παγίως 2860/93, 712/85, 3342/83, 2138/82, 3438/80 κ.α.) και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη (για την οποία βλ. αντί πολλών ΔΕΚ Ε5/89 και Ε94/87, ΔΔ 1994 σ.755 επ., Καράκωστα ΕΔΔΔ 1987 σ. 193 επ., αλλά και ΣτΕ 3523/92 (ολ), 1166/89, 2957/87, 5057/87, 2270/87, 703/90 πρακτικό επεξεργασίας του Ε’ Τμήματος,  2261/84, 805/87, 1479/95).

Δηλαδή για να μπορεί να κριθεί κάποιος εκπαιδευτικός ΤΕ1 (με τα ίδια αξιολογικά προσόντα με τους ΠΕ, σύμφωνα με την προκήρυξη  και όχι αναλογικά), στις διαδικασίες επιλογές διευθυντών ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΣΕΚ ΟΑΕΔ δεν πρέπει να ενδιαφέρεται κάποιος Εκπαιδευτικός ΠΕ!!! Ωραία αξιοκρατία! Αυτό όμως δεν εμπίπτει σε ερμηνεία νομολογιών και αποφάσεων δικαστηρίων διότι η αναλογική εφαρμογή του νόμου στον ΟΑΕΔ, συνιστάτε επί της βασικής εκπαιδευτικής και υπηρεσιακής νομοθεσίας που ισχύει στο υπουργείο Παιδείας και ΟΧΙ ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων. Με την προκήρυξη της Διοίκησης του ΟΑΕΔ δημιουργείται τεράστιο συνταγματικό, ηθικό και εκπαιδευτικό ζήτημα με τον αποκλεισμού των εκπαιδευτικών ΤΕ1 από τις επιλογές διευθυντών ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΣΕΚ κ.λ.π. 

Η πολιτική αυτή δεν συνάδει με τις αρχές της ισονομίας και της αναλογικότητας των δημοσίων υπαλλήλων που και το σύνταγμά μας κατοχυρώνει, αλλά ούτε και από τις διακηρυγμένες θέσεις της κυβέρνησης.   

Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με τον Νόμο 3260/04, ΦΕΚ 151/6-6-2004, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους κλάδους των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) να καταλαμβάνουν θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι επιλογές των στελεχών εκπαίδευσης να είναι πλέον προδικασμένες για το αποτέλεσμα σαν «σημαδεμένη» τράπουλα. Απαξιώνουν τους εκπαιδευτικούς ΤΕ1 (που αυτοί «έστησαν» εξ αρχής την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στις σχολές ΟΑΕΔ), ενώ διαθέτουν τη μεγαλύτερη υπηρεσιακή-εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία στον δύσκολο χώρο της Μαθητείας.

Παράλληλα ελαχιστοποιείται ο συναγωνισμός μεταξύ των αξιότερων για την επιλογή των «αρίστων», και όχι των αρεστών, που στον ΟΑΕΔ ειδικά σε επαρχιακά σχολεία δεν υπάρχει η δυνατότης πολλών επιλογών, λόγο έλλειψης μόνιμων εκπαιδευτικών και περιορίζεται σε συγκεκριμένους. Κατά συνέπεια, όπου υπάρχει ΠΕ και κάνει αίτηση θα γίνεται και διευθυντής, ενώ τα κριτήρια επιλογής και η αξιολόγηση πάνε περίπατο.

            Κύριοι Υπουργοί

Αυτή είναι η «Πειραματική» λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας τους ΟΑΕΔ που ψηφίσατε πρόσφατα;

Ο αποκλεισμό των ΤΕ1 Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ από διευθυντές των ΕΠΑΣ και μάλιστα πολλών με πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας είναι υπηρεσιακό πισωγύρισμα, προσβολή σε μόνιμους εκπαιδευτικούς και είναι αποτέλεσμα συντεχνιακής μεθόδευσης και εξυπηρετεί τη «νέα βάρδια» στελεχών για την διατήρηση της κλειστής «παρέας»  

Η πολιτική αυτή είναι αποτέλεσμα μια πρωτοφανούς «εμπάθειας» προς το κλάδο μας. Ενδεχομένως, αποτελεί το άνοιγμα της Κερκόπορτας για περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις και διαβαθμίσεις στο σχολείο μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τα όποια «ελιτίστικα» ταμπού περί ανώτερων και κατώτερων στην ιεραρχία ανήκουν σε άλλες εποχές. Οι συνάδελφοί μας (κλάδου ΤΕ1) έχουν εμπλουτίσει πολύπλευρα τις γνώσεις τους - ενώ έχουν σοβαρή εμπειρία από τη διοίκηση σχολικών μονάδων. Αυτό φαίνεται και από το τεράστιο διευθυντικό έργο των συναδέλφων που υπηρετούν ακόμα και σήμερα ως διευθυντές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Ταυτόχρονα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των εκπαιδευτικών του Οργανισμού. 

Ο αποκλεισμός του κλάδου ΤΕ1 από θέσεις διευθυντών ΕΠΑΣ-ΙΕΚ κ.λπ. στον ΟΑΕΔ είναι αντισυνταγματικός. Παρόμοια διάταξη του Υπουργείο Παιδείας που είχε θεσπίσει στο παρελθόν με το περιβόητο «ελλέιψει» άλλων, είχε καταγγέλθηκε από το συνδικαλιστικό εκπ/κό κίνημα (ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ) και αποσύρθηκε στις επόμενες επιλογές, κάτι που στον ΟΑΕΔ τα ομοβάθμια επαγγελματικά σωματεία εκπαιδευτών δυστυχώς και στο θέμα αυτό τηρούν «σιγή ιχθύος»!

Παίρνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα (Αριθ. Πρωτ. 48167/13-6-2016, έγγραφο ΟΑΕΔ για εφαρμογή μαθητείας) στο νέο σχεδιασμό με το ΥΠΑΙΕΘ, ύστερα από το καθεστώς της πειραματικής λειτουργίας, που βρίσκονται οι ΕΠΑΣ. Έως τότε να έχει εφαρμογή το άρθρο 11 Ν.1566/85, περί προσωρινής αναπλήρωσης των θέσεων σε όλες τις ΕΠΑΣ-ΙΕΚ και να μην εφαρμόζεται το παρόν άρθρο επιλεκτικά.  
  

Καλούμε την Διοίκηση του ΟΑΕΔ να αναστείλει προσωρινά  τις διαδικασίες, που έχει προκηρύξει (που συμπτωματικά συμπίπτουν με τις εκλογές των Περιφερειακών Συλλόγων των επ/κών ΟΑΕΔ!) έως ότου υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που να δίδει το δικαίωμα επιλογής και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1 σε θέσεις διευθυντών ΕΠΑΣ Μαθητείας.

Το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ επιφυλάσσετε παντός νομίμου δικαιώματος υπέρ των συναδέλφων μας των σχολών ΟΑΕΔ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες 
  


                    ΠΡΟΣ

1.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.    ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΔ
3.    Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4.    Δ/ΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ  ΟΑΕΔ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΒΟΥΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΕΠΑΣ – ΙΕΚ ΟΑΕΔ, Εκπαιδευτικούς ΤΕ1
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου