Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Δείτε τo σχέδιο νόμου του Κατρούγκαλου που επαναφέρει τους διαθέσιμους και αλλάζει το πειθαρχικό δίκαιο

 
Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις
 Α- Εκδημοκρατισμός και εξορθολογισμος της διοίκησης. 3.
Κεφάλαιο Α-1 Εκδημοκρατισμός των σχέσεων
κράτους και κοινωνίας. 3
Κεφάλαιο Α-2 Συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο. 4

Κεφάλαιο Α-3 Εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου. 7

Β- Δικαιώματα πολιτών-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας-Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 11

Γ- Αποκατάσταση αδικιών-Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα.. 19

Δ- Αλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 26

Αναλυτικός πίνακας άρθρων

Α- Εκδημοκρατισμός και εξορθολογισμος της διοίκησης. 3

Κεφάλαιο Α-1 Εκδημοκρατισμός των σχέσεων κράτους και κοινωνίας. 3

Αρθρο 1 Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών -Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών. 3

Άρθρο 2 Συμμετοχή της κοινωνίας στην διαδικασία στελέχωσης ΑΣΕΠ και Συνήγορου του Πολίτη 3

Κεφάλαιο Α-2 Συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο. 4

Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής-αναλογική εφαρμογή ρυθμίσεων. 4

Άρθρο 4 Δικαίωμα και υποχρέωση συλλογικής διαπραγμάτευσης. 5

Άρθρο 5 Είδη, περιεχόμενο και αρμοδιότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων στο δημόσιο. 5

Αρθρο 6 Διαδικασία και τύπος των διαπραγματεύσεων. 6

Αρθρο 7 Χρόνος ισχύος και καταγγελία της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 7

Άρθρο 8 Μεσολάβηση. 7

Κεφάλαιο Α-3 Εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου. 7

Άρθρο 9 Αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία.. 7

Άρθρο 10 Οριστική Παύση. 9

Άρθρο 11 Πειθαρχικά Συμβούλια.. 10

Άρθρο 12 Αλλες πειθαρχικές διατάξεις. 11

Β- Δικαιώματα πολιτών-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας-Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 11

Άρθρο 13 Επέκταση των δικαιωμάτων διοικουμένων και υπαλλήλων. 11

Άρθρο 14 Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου. 12

Άρθρο 15 Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων. 13

Άρθρο 16 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση-Κάρτα πολίτη. 14

Άρθρο 17 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΑΣΕΠ.. 15

Άρθρο 18 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών-Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών. 17

Άρθρο 19 Ηλεκτρονικη διακίνηση εγγράφων δημοσίου-Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων δημοσίου 18

Γ- Αποκατάσταση αδικιών-Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα.. 19

Άρθρο 20 Πεδίο εφαρμογής. 19

Άρθρο 21 Διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα.. 20

Άρθρο 22 Τριμελής Επιτροπή Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 21

Άρθρο 23 Επαναφορά προσωπικού. 22

Άρθρο 24 Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού 23

Άρθρο 25 Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας. 24

Άρθρο 26 Διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ.. 25

Δ- Αλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 26

Άρθρο 26 Εκποίηση αυτοκινήτων του δημοσιου. 26

Άρθρο 27 Θέματα ΕΚΔΔΑ.. 28

Άρθρο 28 Αποσπάσεις διακριθέντων αθλητών. 31

Άρθρο 29 Αλλες διατάξεις. 32

Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος-Κατάργηση διατάξεων. 34

Α- Εκδημοκρατισμός και εξορθολογισμος της διοίκησης
Κεφάλαιο Α-1 Εκδημοκρατισμός των σχέσεων κράτους και κοινωνίας\


Αρθρο 1 Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών -Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου