Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΣΕΚ !!!!

 
Το υπουργείο παιδείας με το πολυνομοσχέδιο που προωθεί για ψήφιση στη βουλή, αρχικά προέβλεπε στην παρ. 1. του άρθρου 68 την  κατάργηση των ΣΕΚ, εντούτοις έρχεται τώρα ο «χασάπης με τον μπαλτά» με νέα ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΗΣΗ -διατύπωση- και κόβουν αυτή τη παράγραφο και παραμένει η άτυπη
κατάρτιση των ΣΕΚ!!! 
Συνεχίζουν έτσι την ωραία γερμανική ατμόσφαιρα που έφτιαξαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Ως προς τι τότε οι χαιρετισμοί των φιλοκυβερνητικών συναδέλφων; Είπαμε και εμείς να χάσουμε τον κ. Ραïχενμπαχ και τους άλλους «φίλους» εταίρους της  ευρωπαϊκής «εύφορης» κοιλάδας;
Από την άλλη όμως μεταφέρεται όλο το εκπαιδευτικό και χρηματοδοτικό πακέτο της κατάρτισης-μαθητείας και δια βίου μάθησης στα αναβάθμισμένα πλέον ΙΕΚ !!! Βλέπε 75 χρηματοδοτικά προγράμματα άτυπης κατάρτισης που υπάρχουν και περιμένου τα "αρπαχτικά". Τι θέλεις να πάνε χαμένα τα χρήματα; (βλέπε δηλώσεις υπουργού παιδεία κ. Μπαλτά). Άλωστε τι θα κάνουν οι δικοί μας στον ΟΑΕΔ «μύγες» θα βαράνε;
Τώρα για ποια λυκειακή βαθμίδα κάνουν λόγο οι συνάδελφοι της Συσπείρωσης δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκτός και εάν εννοούν το έτος μαθητείας που με την «βελτιωτική» πρότασή του υπουργείου το μετονομάζουν έτος ειδίκευσης (παρ. 4 άρθρο 56) για να τα έχουν καλά πολιτικά με την ΟΛΜΕ!!! Η οποία έχει λάθος θέση στο ζήτημα αυτό, έδωσε βούτυρο στο ψωμί των ευρωλάγνων.
Τελικά "άνθρακες ο θησαυρός";
Δείτε τις νέες τροποποιήσει στο πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση:

Άρθρο 45
Προγραμματισμός και κριτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων
1.    Το άρθρο 32 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.  Ο προγραμματισμός και η κριτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου είναι μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του σχολείου που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής ζωής, στη μορφωτική – παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στην επιστημονική ανανέωση του γνωστικού περιεχομένου καθώς και των διδακτικών μεθόδων και εργαλείων και στην εξάλειψη των ανισοτήτων στη μόρφωση.
………………………………………………………..
2.    α) Το Προεδρικό Διάταγμα 152 (ΦΕΚ 240/5.11.2013) με τον τίτλο «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται.
β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (Α΄ 86),  καταργείται.
γ) Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.3879/2010 (Α΄ 163) καταργείται.
δ) Το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 7 έως και 9 του ν.4024/2011 δεν περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΑΡΘΡΟ 7 ν. 4024
1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και
γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, δεν εξελίσσεται μισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό.
2. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.
4. Με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου:
α) καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη, για την επιλογή του υπαλλήλου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για την αξιολόγηση της θητείας των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς και η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚ-ΔΔΑ) στη διαδικασία της αξιολόγησης,
β) προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και έχουν δυνατότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναπομπής της στα όργανα αξιολόγησης των προηγούμενων επιπέδων, γ) μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής του ενδιαφερόμενου ενώπιον του οικείου Συμβουλίου Αξιολόγησης και
δ) μπορεί να προβλέπονται τα όργανα και οι διαδικασίες διασφάλισης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς στους οποίους αυτό εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
5. Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού, όπως υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και οι εξομοιούμενοι με αυτόν μισθολογικά ή βαθμολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, περιλαμβανομένου και του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, των εκπαιδευτικών, των δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των μόνιμων αγροτικών ιατρών, μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσας παραγράφου.
6. Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται χαμηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το δικαίωμα προαγωγής και στην περίπτωση που δεν εξελίσσεται μισθολογικά, σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8) έτη.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, έξι (6) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β (καταληκτικός βαθμός), οκτώ (8) έτη.
γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:
Από τo Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, δέκα (10) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ (καταληκτικός βαθμός), δέκα (10) έτη.
ΑΡΘΡΟ 8 4024
1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για την προαγωγή υπαλλήλων οτον αμέσως επόμενο βαθμό, είναι απαραίτητη η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο το Μάιο κάθε έτους καταρτίζει πίνακα προακτέων κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η εγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το μέσο όρο της τελικής βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους.
3. Η προαγωγή των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. Οι υπάλληλοι που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων, αλλά δεν προάγονται μετά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, κρίνονται εκ νέου για προαγωγή το επόμενο έτος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 7.
4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη.
ΑΡΘΡΟ 9 4024
1. Οι πίνακες προακτέων, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8, υποβάλλονται για κύρωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες στον οικείο Υπουργό ή στο αρμόδιο όργανο του οικείου ΟΤΑ ή στο ανώτατο όργανο διοίκησης του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.. Το αρμόδιο όργανο εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων και, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των σχετικών διατάξεων, αναπέμπει τους πίνακες στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός δέκα (10) ημερών.
2. Οι πίνακες που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι οριστικοί και ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.


Άρθρο 47
Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
……….............................................…..
4. Η προϋπηρεσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ειδική εκπαίδευση ή στη σχολική ψυχολογία ή κάτοχοι αναγνωρισμένου ως αντίστοιχου και ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής καθώς και οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιων σεμινα­ρίων κατάρτισης στην ειδική εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους από το Υπουργείο κρατικούς φορείς το οποίο αποκτήθηκε μέχρι 31-08-2010, υπολογίζεται αποκλειστικά στον οικείο Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών που αφορά στις δομές όπου προσφέρθηκε η υπηρεσία (Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης) και όχι σε περισσότερους του ενός πίνακες αναπληρωτών.  Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), [2. α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προ- γράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνι- κή Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. «Η εφαρμογή των όσων ανωτέρω άρχεται από το σχολικό έτος 2014-2015». Επιμέ- ρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτε- ρων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με υπουργι- κές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύ- θυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ- μάτων. (59)] μπορεί να καθορισθεί ελάχιστο ποσοστό πρόσληψης σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών ειδικής εκπαίδευσης από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε δομές ειδικής εκπαίδευσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
………………………….
8. Από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του ίδιου κλάδου και οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ίδια φάση πρόσληψης, λογίζεται η χρονικά προηγούμενη εναρκτήρια ημερομηνία από τις οριζόμενες στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις προθεσμίες, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός των προθεσμιών αυτών

Άρθρο 56
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και 4ο έτος ειδίκευσης
……………..
3.       Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 72 του ν.4310/2014 καταργούνται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 αντικαθί− σταται ως εξής: «3. Στην «Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευ− σης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοι− ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7921 χα. Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.» 3. Το προτελευταίο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σε− πτεμβρίου, οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να πα− ρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστο− ποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από το ΕΠΑ.Λ. και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, για την αρτιότερη προε− τοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Επαγ− γελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ετησίως σε χρόνο που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασί− ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται ο τρόπος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστι− κού Προγράμματος Πιστοποίησης.»
4. Όπου στα άρθρα 12 και 14 του ν. 4186/13,  στο άρθρο 12 του ν.4283/2014  και το άρθρο 72 του ν.4310/2014 αναφέρονται οι λέξεις «τάξη μαθητείας» των ΕΠΑΛ, αντικαθίσταται από «έτος ειδίκευσης» των ΕΠΑΛ.
Άρθρο 58
Απόφοιτοι Λυκείου προηγούμενων ετών
…………………
1.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν.4186/2013 (Α’ 193)  καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 που προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 58 του ν.4310/2014 καταργούνται.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορεί να τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014 μεταβατικό εκπαιδευτικό πρό- γραμμα για τους μαθητές της Β΄ τάξης των εσπερινών ΓΕ.Λ. ώστε τα επόμενα σχολικά έτη, 2014 – 2015 και 2015 - 2016, να μπορούν να παρακολουθήσουν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Γ΄ και Δ΄ τάξης, αντίστοιχα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα πρόσβασης στην τριτο- βάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2014 - 2015 οι οποίοι κατά το έτος αυτό αποτυγχάνουν να εισα- χθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α’ 193) καταργείται.
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί- δευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Επαγ- γελματικό Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξε- ταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι ει- δικές πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.


Άρθρο 59
Θέματα απόλυσης μαθητών  Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) , όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.4327/2015 (Α΄ 50), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Αν οι μαθητές της Γ τάξης Ημερήσιου και της Δ Εσπερινού ΓΕΛ δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο απόλυσης του προηγούμενου εδαφίου, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και μισό δέκατο (9,5) και απολύονται ή επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους».
Άρθρο 60
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1.                   Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.4264/14 ( Α΄ 118), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υστέρα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγη­σης των μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου».
2.                   Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «αα)Επανακαθορίζονται τα μαθήματα ομάδων προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσα­νατολισμού της Γ΄ τάξης, καθώς και τα ωρολόγια προ­γράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ. και κατανέμονται τα μαθήματα που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων του ημερήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού ΓΕΛ,
ββ) Καθορίζονται τα ωρολόγια προ­γράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου».
3.                   Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), διαγράφεται η φράση «τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».

Άρθρο 68
Θέματα Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1.    Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118) και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ και οι απόφοιτοι άλλων δομών τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των ΙΕΚ απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε πέραν του Α΄ εξαμήνου αντίστοιχης ειδικότητας των ΙΕΚ, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜΝΓ. Με απόφαση της ΓΓΔΒΜΝΓ καθορίζεται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα».
2.    α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη λειτουργία των ανωτέρω ΙΕΚ μπορεί να εκδίδονται ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας τους, με τους οποίους πέραν των θεμάτων που ρυθμίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, μπορεί να θεσπίζονται επιπλέον ειδικές διαδικασίες λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως σε θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, εποπτικών μέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών αξιολόγησης, θεμάτων υποδομών καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη φυσιογνωμία τους».
3.    α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:
α) Καθορίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο επιμέρους θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). 
β) Προστίθενται πιστοποιημένες ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ.» 
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193) καταργείται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 3 και 4 σε 2 και 3 αντιστοίχως.
4.    α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4229/2014 και αναριθμήθηκε σε παράγραφο 4 σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν.4264/2014 καταργείται.
5.       Άρθρο 74
6.       Θητεία εκπαιδευτικών
7.       Καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α’ 78). 14. Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενι− κών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυ− ντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης ερ− γασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυ− μούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επι− στημονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου