Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕ01 ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ - ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΠΕΤΕΕΜ


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9/16
ΑΘΗΝΑ 28-7-2016

ΘΕΜΑ: «Φοίτηση εκπαιδευτικών ΤΕ1 σε ΕΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για Ακαδ. έτος 2016-2017»
Με την παρούσα επιστολή  μας  και ενόψει  της προκήρυξης  θέσεων στο ΕΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, θέλουμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας για τον συνεχιζόμενο παράνομο αποκλεισμό των μονίμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 από την ετήσια Παιδαγωγική και Τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Μετά την επιστολή της ΠΕΤΕΕΜ με αριθμ. Πρωτ.: 4/16-26-5-2016, που...
αποστείλαμε στη Διοικούσα επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ και στο Υπουργείο Παιδείας, ζητήσαμε τηλεφωνικά να οριστεί και συνάντηση με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία ουδέποτε πραγματοποιήθηκε μιας και δεν ορίστηκε ποτέ από την Διοίκηση της σχολής αυτής. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, όπως και το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, οφείλουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να δέχονται χωρίς καθυστέρηση τους εκπροσώπους των πολιτών, πόσο δε μάλλον τους εκπροσώπους αποφοίτων της ΣΕΛΕΤΕ. Επιλήψιμο είναι η άρνηση συνάντησης της διοίκησης για σοβαρά θέματα αρμοδιότητας της Διοικούσας, όπως και η απαξίωση θεσμικών οργάνων του Ν. 1264/82 αλλά και τους ίδιους τους πολίτες όταν δεν απαντούν στα αιτήματα τους όπως ακριβώς ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 1599/86 καΙ του άρθρου 4 παρ 1.α του Ν. 2690/1999 φεκ 45 τΑ.
Ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 από το ΕΠΑΙΚ για μια ακόμη φορά, συνιστάτε στη μη εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων:
1. Από το άρθρο 4 παρ 5.α του Ν 3027 ΦΕΚ 152 / 28-6-2002 τΑ. (ιδρυτικός νόμος ΑΣΠΑΙΤΕ), ορίζετε ότι :
"Η Σχολή, με απόφαση του Συμβουλίου, οργανώνει και λειτουργεί, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των τμημάτων της, προγράμματα διάρκειας μέχρι δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων  : αα) Παιδαγωγικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και ββ) ..........  
 
2. Από το άρθρο 14 του Ν 1566 ΦΕΚ 167 /30-9-1985 τΑ. παράγραφος 1 ορίζετε ότι : Το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στους εξής κλάδους κατά κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ1 Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων).Μάλιστα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 απο την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου  συστήνονται οργανικές ως εξής : ιθ) Υπεύθυνων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ1, θέσεις 1.790
3. Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, απορρέει σαφώς ότι ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1 από το Ετήσιο πρόγραμμα Παιδαγωγικής κατάρτισης, αποτελεί σαφή παρανομία προς την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ 5.α του Ν 3027 ΦΕΚ 152 / 28-6-2002 τΑ. (ιδρυτικός νόμος ΑΣΠΑΙΤΕ), δεδομένου ότι το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς αναφέρετε σε εκπαιδευτικούς συνολικά και όχι εκπαιδευτικούς αποκλειστικά ΠΕ, και επιπλέων το άρθρο 14 του Ν 1566 ΦΕΚ 167 /30-9-1985 τΑ. παράγραφος 1 προσδίδει σαφώς την ιδιότητα του εκπαιδευτικού στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ, ιδιότητα που απαιτείται για την ένταξη στα προγράμματα ΕΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ 5.α του Ν 3027 ΦΕΚ 152 / 28-6-2002 τΑ. (ιδρυτικός νόμος ΑΣΠΑΙΤΕ).
4. Γίνετε λοιπόν αντιληπτό ότι οποιαδήποτε απόφαση της διοίκησης αποκλεισμού των ΤΕ1 από το ΕΠΑΙΚ, αποτελεί παράνομη και αντισυνταγματική πράξη, που παραβιάζει τις αρχές την Νομιμότητας και της Ισότητας του διοικητικού δικαίου μια και διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς σε ικανούς και ανίκανους να επιμορφωθούν, και εγείρει θέματα πειθαρχικού ελέγχου της διοίκησης της ΑΣΠΑΙΤΕ ενδεχομένως και στα πλαίσια  παράβασης καθήκοντος κατά τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ 2 και 107 του Υ.Κ Ν3528 ΦΕΚ 26 9/2/2007 τΑ. όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν4057 ΦΕΚ 54 14/3/2012 τΑ.

5. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με την αρχή της νομιμότητας εκφράζεται η σχέση μεταξύ νομοθετικής εξουσίας και δημόσιας διοίκησης, σε ένα κράτος δικαίου. Η αρχή της νομιμότητας εκφράζει τις εξής δύο πτυχές: α) ότι η δημόσια διοίκηση υπόκειται στο δίκαιο και οφείλει να σέβεται τις επιταγές και τις απαγορεύσεις του και β) ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες καθώς και την ιδιοκτησία των πολιτών μόνο βάσει νόμου. Με την υπαγωγή της δημόσιας διοίκησης στους κανόνες δικαίου που ψηφίζονται από το όργανο που διαθέτει τη νομοθετική αρμοδιότητα, το Κοινοβούλιο, επιτυγχάνεται έμμεσα η υποταγή της διοίκησης στο εκλογικό σώμα, στο λαό με τη στενή έννοια, ως φορέα της λαϊκής κυριαρχίας. Συνδέεται άρρηκτα με την αρχή του κράτους δικαίου (άρθρο 25 §1 Σ) και κατά συνέπεια και με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ).
Επίσης η αρχή της ισότητας καθιερώνεται στο άρθρο 4 § 1 Σ το οποίο ορίζει ότι, «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Η ισότητα αυτή ωστόσο γίνεται κατανοητή τόσο ως ισότητα εντός του νόμου και ως ισότητα έναντι του νόμου. Η ισότητα εντός του νόμου δεσμεύει τον νομοθέτη, ο οποίος κατά την θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων πρέπει να θεσπίζει κανόνες οι οποίοι δεν παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, ενώ η ισότητα έναντι του νόμου δεσμεύει την διοίκηση και τα δικαστήρια τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον νόμο προστατεύοντας την ισότητα ανάμεσα στους πολίτες.
6. Τέλος, με τις διατάξεις του ν 3074 / 2002 φεκ 296 τΑ και τις μεταβολές που έχουν επιφέρει οι ν.3094/2003, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,3260/2004, 3345/2005, 3491/2006 και τις συμπληρωματικές διατάξεις τωνν.3213/2003,3320/2005, 3448/2006, 3491/2006 ορίζεται ότι «Συνιστάται Θέση Γενικού Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.»

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω, ζητάμε από την διοίκηση της ΑΣΠΑΙΤΕ να εφαρμόσει τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου, να σεβαστεί την ιδιότητα του εκπαιδευτικού στον κλάδο ΤΕ01, όπως του αποδίδετε από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 1566 /1985, να σταματήσει την παρανομία και να προκηρύξει θέσεις εκπαιδευτικών ΤΕ01 στο ΕΠΑΙΚ,  όπως πράττει και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς κλάδους του Ν1566/1985.

Τέλος καλούμε την Διοικούσα επιτροπή της σχολής να αναθεωρήσει τις όποιες λαθεμένες εκτιμήσεις για τον ρόλο του εργαστηριακού καθηγητή του κλάδου ΤΕ1 και να σταματήσει να διαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο, παραβιάζοντας τα όρια των αρμοδιοτήτων της.

Οφείλει ο Υπουργός Παιδείας να παρέμβει καταλυτικά και να ασκήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο για τα ως άνω και όπως επιμεληθεί την οριστική επίλυση του προβλήματος, που αφορά ορισμένους μόνο μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ1, που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ, οι οποίοι ζητούν να φοιτήσουν στην ΑΣΠΑΙΤΕ ετήσιας διάρκειας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειεςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου